สำนักงานคุรุพัฒนาTeacher Professional Development Institute (TPDI)

คณะกรรมการบริหารสถาบันคุรุพัฒนา   

 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ


(๒) เลขาธิการคุรุสภา เป็นรองประธานกรรมการ


(๓) กรรมการจากคณะกรรมการคุรุสภา จำนวนสองคน


(๔) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนห้าคน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา


(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเจ็ดคน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย จำนวนหนึ่งคน  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งจาก ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ด้านการบริหารจัดการภาคเอกชน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านวิจัยและประเมินผล ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน หรือด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถาบัน อีกจำนวนไม่เกินหกคน


(๖) ผู้อำนวยการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ