สำนักงานคุรุพัฒนาTeacher Professional Development Institute (TPDI)

 

สถานที่ตั้ง  อาคารหอประชุมคุรุสภา  ชั้น ๔  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

Kurupatana (Teacher Professional Development Institute : TPDI) , 4th Floor, Khurusapha Hall, The Teachers’ Council of Thailand , Ratchasima Road, Dusit, Bangkok 10300, Thailand